PRIVACY STATEMENT

Inleiding


Dit is het privacystatement van de Kickstart2live. Kickstart2live is een fitness- en coachingprogramma waar jij je als bezoeker van de website via het contactformulier voor kunt aanmelden of informatie op kunt vragen. Dit privacystatement ziet erop toe dat de persoonsgegevens die Kickstart2live ontvangt van haar klanten (hierna: “Gebruiker”) in het kader van de aanvraag voor meer informatie of het aanmelden voor het programma op de juiste manier worden verwerkt. Kickstart2live is ‘verwerkerkingsverantwoordelijke’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kickstart2live kan haar eigen privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website Kickstart2live te raadplegen.

 

Verwerking van persoonsgegevens


Soorten persoonsgegevens

Bij een aanvraag of aanmelding via de website worden de navolgende persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) van de Gebruiker verwerkt:

 

Contactgegevens: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer

 

Doeleinden verwerking

De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:

  • verwerken vaan aanvragen tot informatie en/of aanmedlingen voor het programma.
  • om de online registraties uit te kunnen voeren 
  • om Gebruiker te informeren over ontwikkelingen/wijzigingen ten aanzien van Kickstart2live;
  • voor het toesturen van nieuwsbrieven van Kickstart2live en om de Gebruiker te informeren over de diensten van Kickstart2live (tenzij schriftelijk dan wel per mail door de Gebruiker wordt aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op deze informatie/aanbiedingen);
  • naleving wet – en regelgeving. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor websiteanalyses.

 

Doorgifte aan derden

Kickstart2live wordt gehost door Hostnet, gevestigd te Amsterdam met servers in Nederland. Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking kunnen hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

 

Cookies

De website van Kickstart2live maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in ons cookie statement.

 

Bewaartermijnen

Kickstart2live bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacystatement of de manier waarop Kickstart2live de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via boris.hendriksen@kickstart.nl

Contact Info

1234 Divi St. #1000
San Francisco, CA 94220

Contact Info

(255) 352-6258
hello@divifitnesscoach.com